Кроссворд на украинском языке (9 на 11 клеток) №14

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Цінний хутровий звір родини куницевих. 6. Частина машинного слова, що складається звичайно з 8 біт і використовується як одне ціле під час обробки інформації в цифровій обчислювальній машині. 7. У міжнародній метричній системі мір — основна одиниця ємності рідких і сипких тіл, що дорівнює 1000 куб. см. 9. ...-де-Жанейро. 10. ... Сапієнс (людина розумна). 11. Сукупність споруд на березі річки, моря і т. ін., де будують і ремонтують судна. 12. Фон. 13. Столиця Норвегії. 14. Негідник, розбійник, грабіжник. 15. ...-Цзи (китайський філософ, що вважається засновником даосизму). 16. Російська співачка. 18. Квітки, багато квіток. 20. Фахівець із спелеології.

За вертикаллю:
2. Індіанський народ, що існував на крайньому півдні Південної Америки. 3. Органічна сполука, продукт заміщення атомів водню в ядрі толуолу нітрогрупами. 4. Волокно, яке одержують із розплавленого скла. 5. Дія, подія, вчинок. 6. Суцільний ряд ниток, шнурків, що вільно звисають. 8. Стислий усний або письмовий виклад наукової праці, результатів наукового дослідження, змісту книги і т. ін. 17. Промах, помилка. 19. Ярмо.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Горностай. 6. Байт. 7. Літр. 9. Ріо. 10. Хомо. 11. Верф. 12. Тло. 13. Осло. 14. Лотр. 15. Лао. 16. Алсу. 18. Квіт. 20. Спелеолог.

За вертикаллю:
2. Она. 3. Нітротолуол. 4. Скловолокно. 5. Акт. 6. Бахрома. 8. Реферат. 17. Ляп. 19. Іго.


Вы можете этот кроссворд разгадывать онлайн | Ви можете цей кросворд розгадувати онлайн


Партнер проекта: scanvord.net

Рус.: В разделах «Кроссворды 9x11», «Кроссворды 9x13» и «Кроссворды 9x15» собраны украинские кроссворды размером 9 на 11, 9 на 13 и 9 на 15 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Впрочем, такой способ менее удобен, поскольку для кофмортного разгадывания украинского кроссворда вопросы и ответы к нему нежелательно располагать рядом. В то же время, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы ответы к нему располагались, например, на обратной стороне листа, на котором напечатаны вопросы к кроссворду.
Следует также отметить, что кроссворды, ширина которых не превышает 9 клеток, представлены еще и в виде украинских интернет-кроссвордов. Причем, благодаря компактной ширине, вы также можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Для того, чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 9x11», «Кросворди 9x13» та «Кросворди 9x15» зібрані українські кросворди розміром 9 на 11, 9 на 13 та 9 на 15 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда в ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтеся вбудованою в браузер можливістю друку (зазвичай для цього достатньо одночасно натиснути клавішу "Ctrl" і латинську букву "P"). Після того, як ви відкриєте в новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений перегляд, розташований на сторінці обраного вами кросворда, і вибравши пункт відкриття посилання в новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Втім, такий спосіб менш зручний, оскільки для кофмортного розгадування українського кросворда питання і відповіді до нього небажано розташовувати поруч. У той же час, копіюючи їх текст в MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на зворотному боці аркуша, на якому надруковані питання до кросворда.
Слід також зазначити, що кросворди, ширина яких не перевищує 9 клітин, представлені ще й у вигляді українських інтернет-кросвордів. До того ж, завдяки компактній ширині, ви також можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».