Кроссворд на украинском языке (9 на 11 клеток) №28

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Канадська платформа (геоструктурний елемент високого рангу, докембрійська платформа, яка займає більшу частину території материка Північна Америка і острова Гренландія). 8. Відвідини кого-небудь. 9. Одна із складових назв звуків. 11. Муніципалітет у Франції, у регіоні Пуату-Шарант, департамент Приморська Шаранта. 12. Звертання до однієї особи. 13. Одиниця енергії в системі СГС. 15. Хмиз. 16. Спресована пудра різних відтінків, що використовується для декоративної косметики. 18. Але (заст.). 19. Груба, зухвала обіцянка заподіяти яке-небудь зло, неприємність. 20. Муніципалітет у Франції, у регіоні Верхня Нормандія, департамент Приморська Сена. 21. Російська асоціація бізнес-освіти. 23. Індіанський народ, що існував на крайньому півдні Південної Америки. 25. Селянин-кріпак або слуга кріпосника. 26. Франкфурт-...-Майні. 27. У Росії, Білорусії та Україні до запровадження Метричної системи мір – міра ваги, що дорівнювала 40 фунтам (близько 16,4 кг). 29. Муніципалітет в Італії, у регіоні Лігурія, провінція Генуя. 30. Піаніст, що грою на піаніно супроводжував показ німих кінофільмів. 32. Право користуватися, за плату чи безплатно, чим-небудь протягом певного часу.

За вертикаллю:
1. Станок, на якому закріплюються частини агрегату, механізму і т. ін. 2. Воплі Відоплясова. 3. 12 місяців. 4. Видатний байкар, засновник жанру байки. 5. Нижня частина предмета. 6. Пістолет Токарєва. 7. Подія, факт. 10. Штат у США. 12. Трав'янистий бур'ян родини хрестоцвітих, з насіння якого добувають олію. 14. ... Юри (станція лінії Київського швидкісного трамваю, розташована між станціями «Ромена Роллана» і «Сім'ї Сосніних»). 15. Представник тюркомовного кочового народу, який з'явився у Східній Європі у 4 ст. 17. Ярмо. 18. Геометричне тіло, утворене обертанням круга навколо осі, що лежить у площині цього круга й не перетинає його. 20. Буддійський священик або чернець в Японії та Китаї. 22. Повне коло руху чого-небудь навколо власної осі. 24. Окреме відділення у залізничному пасажирському вагоні на два або чотири спальні місця. 27. В Україні та деяких інших країнах – ввічлива форма звертання або називання стосовно до осіб чоловічої статі. 28. Невелике, відносно ізольоване від інших подібних внутрішньовидове угруповання, для якого характерне підвищене, у порівнянні з популяцією, вільне схрещування роздільностатевих особин з різним генотипом (біол.). 30. ...-... (саме так, розм.). 31. Одна зі складових назв звуків, те саме, що D або d.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Лаврентія. 8. Візит. 9. Фа. 11. Коз. 12. Ти. 13. Ерг. 15. Хащ. 16. Тіні. 18. Тале. 19. Загроза. 20. Бото. 21. Рабо. 23. Она. 25. Раб. 26. На. 27. Пуд. 29. Не. 30. Тапер. 32. Абонемент.

За вертикаллю:
1. Лафет. 2. Вв. 3. Рік. 4. Езоп. 5. Низ. 6. Тт. 7. Явище. 10. Арізона. 12. Талабан. 14. Гната. 15. Хазар. 17. Іго. 18. Тор. 20. Бонза. 22. Оберт. 24. Купе. 27. Пан. 28. Дем. 30. То. 31. Ре.


Вы можете этот кроссворд разгадывать онлайн | Ви можете цей кросворд розгадувати онлайн


Партнер проекта: krosswordy.net

Рус.: В разделах «Кроссворды 9x11», «Кроссворды 9x13» и «Кроссворды 9x15» собраны украинские кроссворды размером 9 на 11, 9 на 13 и 9 на 15 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Впрочем, такой способ менее удобен, поскольку для кофмортного разгадывания украинского кроссворда вопросы и ответы к нему нежелательно располагать рядом. В то же время, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы ответы к нему располагались, например, на обратной стороне листа, на котором напечатаны вопросы к кроссворду.
Следует также отметить, что кроссворды, ширина которых не превышает 9 клеток, представлены еще и в виде украинских интернет-кроссвордов. Причем, благодаря компактной ширине, вы также можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Для того, чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 9x11», «Кросворди 9x13» та «Кросворди 9x15» зібрані українські кросворди розміром 9 на 11, 9 на 13 та 9 на 15 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда в ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтеся вбудованою в браузер можливістю друку (зазвичай для цього достатньо одночасно натиснути клавішу "Ctrl" і латинську букву "P"). Після того, як ви відкриєте в новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений перегляд, розташований на сторінці обраного вами кросворда, і вибравши пункт відкриття посилання в новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Втім, такий спосіб менш зручний, оскільки для кофмортного розгадування українського кросворда питання і відповіді до нього небажано розташовувати поруч. У той же час, копіюючи їх текст в MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на зворотному боці аркуша, на якому надруковані питання до кросворда.
Слід також зазначити, що кросворди, ширина яких не перевищує 9 клітин, представлені ще й у вигляді українських інтернет-кросвордів. До того ж, завдяки компактній ширині, ви також можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».