Кроссворд на украинском языке (9 на 15 клеток) №7

Сітка кросворда: 
Кросворд українською мовою - кроссворд на украинском языке

Питання до кросворда:

За горизонталлю:
1. Південне плодове дерево родини яблуневих. 3. Дія ваги на кого-, що-небудь. 5. Тринадцята літера грузинської абетки. 6. Слухове відчуття, що викликається механічними коливаннями. 7. Статуя, що зображує бога. 8. Сьома літера грецької абетки. 9. Розмінна монета США. 11. Календарний час якої-небудь події. 13. Група довгохвостих папуг. 15. Руда фарба. 17. Чотирнадцята літера вірменської абетки. 19. Висловлена у стислій формі ідея, політична вимога, завдання. 20. Неосвітлений простір; темрява. 22. Ріка в Єгипті. 24. Китайська Народна Республіка. 26. Високий віз на двох або чотирьох колесах. 27. Опера Верді в діях та картинах на лібрето А. Гісланцоні та К. дю Локля. 29. Довга глибока канава, розмита водою або викопана в землі. 30. Дорога з твердим покриттям, призначена для руху будь-якого безрейкового транспорту. 31. Розплавлена силікатна маса, що виливається на земну поверхню під час виверження вулкана. 32. 2+1. 33. Одна з двох нижніх кінцівок людини. 34. Старовинний урочистий, головним чином релігійний спів.

За вертикаллю:
1. Відступ управо на початку першого рядка для відокремлення однієї частини тексту від іншої. 2. Бланк установленої форми для запису в ньому певних біографічних та інших відомостей. 3. Назва гонконгівської мафії. 4. Куляста або конічна скляна чи кварцова посудина з довгою шийкою для хімічних робіт. 10. Персонаж давньогрецької міфології, син Лікімнія. 12. Тонкі дошки. 14. Представник автохтонного етносу України, переважно християн східного обряду. 15. Зухвала, груба, нахабна людина. 16. Вигук, що виражає подив, здогад, пригадування. 17. Звук, що утворюється періодичним коливанням повітря і відзначається певною висотою. 18. Назва села в деяких тюркських народів у Середній Азії та на Кавказі. 21. «Вухогорлоніс». 23. Річка в Південній Азії, яка витікає з Тибету й впадає в Індійський океан. 24. Закритий з усіх боків чотириколісний кінний повіз на ресорах. 25. Молюск, який має черепашку, дуже повільно пересувається і живе переважно у болотах. 26. Давня східнослов'янська міра довжини, яка вживалася до запровадження метричної системи. 28. Сильне захоплення чим-небудь; запал, завзяття.

 

Відповіді до кросворда:

За горизонталлю:
1. Айва. 3. Тиск. 5. Нар. 6. Звук. 7. Ідол. 8. Ета. 9. Цент. 11. Дата. 13. Ара. 15. Хна. 17. Тса. 19. Гасло. 20. Мла. 22. Ніл. 24. Кнр. 26. Арба. 27. Аїда. 29. Рів. 30. Шосе. 31. Лава. 32. Три. 33. Нога. 34. Кант.

За вертикаллю:
1. Абзац. 2. Анкета. 3. Тріада. 4. Колба. 10. Еон. 12. Тес. 14. Русин. 15. Хам. 16. Ага. 17. Тон. 18. Аул. 21. Лор. 23. Інд. 24. Карета. 25. Равлик. 26. Аршин. 28. Азарт.


Вы можете этот кроссворд разгадывать онлайн | Ви можете цей кросворд розгадувати онлайн


Партнер проекта: azinnov.com

Рус.: В разделах «Кроссворды 9x11», «Кроссворды 9x13» и «Кроссворды 9x15» собраны украинские кроссворды размером 9 на 11, 9 на 13 и 9 на 15 клеток, соответственно. Вы можете эти украинские кроссворды скачать бесплатно. Для этого достаточно скопировать текст с вопросами и ответами к кроссворду в любой текстовый редактор — например, Microsoft Word; и скопировать ссылку на сетку кроссворда в ваш даунлоад менеджер, после чего вы сможете украинский кроссворд скачать для печати.
Для того, чтобы опубликованные в данном разделе украинские кроссворды распечатать, воспользуйтесь встроенной в браузер возможностью печати (обычно для этого достаточно одновременно нажать клавишу "Ctrl" и латинскую букву "P"). После того, как вы откроете в новом окне сетку кроссворда, кликнув правой кнопкой мыши ее уменьшенный предпросмотр, расположенный на странице выбранного вами кроссворда, и выбрав пункт открытия ссылки в новом окне; распечатайте открывшееся изображение сетки кроссворда. Затем распечатайте вебстраницу кроссворда, получив таким образом печатную версию текста вопросов и ответов к нему.
Впрочем, такой способ менее удобен, поскольку для кофмортного разгадывания украинского кроссворда вопросы и ответы к нему нежелательно располагать рядом. В то же время, копируя их текст в MS Word вы получите украинский кроссворд в ворде, где уже можно будет распечатать украинский кроссворд таким образом, чтобы ответы к нему располагались, например, на обратной стороне листа, на котором напечатаны вопросы к кроссворду.
Следует также отметить, что кроссворды, ширина которых не превышает 9 клеток, представлены еще и в виде украинских интернет-кроссвордов. Причем, благодаря компактной ширине, вы также можете эти украинские онлайн кроссворды решать на мобильных устройствах. Для того, чтобы разгадывать онлайн украинские интерактивные кроссворды, перейдите в раздел «Кроссворды онлайн».

Укр.: У розділах «Кросворди 9x11», «Кросворди 9x13» та «Кросворди 9x15» зібрані українські кросворди розміром 9 на 11, 9 на 13 та 9 на 15 клітин, відповідно. Ви можете ці українські кросворди скачати безкоштовно. Для цього достатньо скопіювати текст з питаннями і відповідями до кросворда в будь-який текстовий редактор — наприклад, Microsoft Word; і скопіювати посилання на сітку кросворда в ваш даунлоад менеджер, після чого ви зможете український кросворд завантажити для друку.
Для того, щоб опубліковані в даному розділі українські кросворди роздрукувати, скористайтеся вбудованою в браузер можливістю друку (зазвичай для цього достатньо одночасно натиснути клавішу "Ctrl" і латинську букву "P"). Після того, як ви відкриєте в новому вікні сітку кросворда, клікнувши правою кнопкою миші її зменшений перегляд, розташований на сторінці обраного вами кросворда, і вибравши пункт відкриття посилання в новому вікні; роздрукуйте відкрите зображення сітки кросворда. Потім роздрукуйте вебсторінку кросворда, отримавши таким чином друковану версію тексту запитань і відповідей до нього.
Втім, такий спосіб менш зручний, оскільки для кофмортного розгадування українського кросворда питання і відповіді до нього небажано розташовувати поруч. У той же час, копіюючи їх текст в MS Word ви отримаєте український кросворд у ворді, де вже можна буде роздрукувати український кросворд таким чином, щоб відповіді до нього розташовувалися, наприклад, на зворотному боці аркуша, на якому надруковані питання до кросворда.
Слід також зазначити, що кросворди, ширина яких не перевищує 9 клітин, представлені ще й у вигляді українських інтернет-кросвордів. До того ж, завдяки компактній ширині, ви також можете ці українські онлайн кросворди вирішувати на мобільних пристроях. Щоб розгадувати онлайн українські інтерактивні кросворди, перейдіть в розділ «Кросворди онлайн».